SLO | HR | EN

Partneri

Univerza na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije)

Univerzu na Primorskem (UP) je odlukom osnovao Državni zbor RS 29. siječnja 2003. po osnivanju imala je tri fakulteta, dvije visoke škole i dva istraživačka zavoda. Sveučilište se različitim stručnim djelatnostima uključuje u djelovanje lokalnog i slovenskog prostora, u tijela strateških državnih politika te u djelatnosti rektorske konferencije. Sveučilište je uspostavio aktivan i kreativan partnerski   >>

Gradska općina Koper

S obzirom na površinu i broj stanovnika, gradska općina Kopar jedna je od najvećih u primorskoj regiji. Zahvaljujući gospodarskoj razvijenosti, prometnoj infrastrukturi i živahnom kulturnom životu, općina Kopar uvrštava se među najrazvijenija područja Slovenije. Prirodne, povijesne i kulturne znamenitosti koparskog područja privlače mnoge posjetitelje i nude razne mogućnosti za izletnički turizam u bližoj okolici, na   >>

Općina Piran

Općina Piran leži na jugozapadnom dijelu Republike Slovenije; obuhvaća površinu od 46,6 km2 i broji cca. 17.000 stanovnika. Na kopnenom dijelu Općina graniči s državom Hrvatskom, na moru s Hrvatskom i s Italijom. Pretežni dio Općine obuhvaća priobalje, izuzevši vrhove sa zaselcima Nova vas, Padna i Sv. Peter u neposrednoj blizini Portoroža. Piran je lučki   >>

Općina Izola

Izola je živahan mediteranski gradi, poznat po gostoljubljivosti njegovih stanovnika. Iako je Izola prvenstveno turističko središte, duša grada još uvijek je sačuvana u ribarstvu, vinogradarstvu i proizvodnji maslinovog ulja. Upravo to čini Izolu drukčijom od susjedskih obalnih gradova. Izola duguje svoje ime otoku na kojem je nastala; svoj identitet duguje ljudima koji čuvaju tradiciju zajedništva   >>

Slovensko arhivističko društvo

Slovensko arhivističko društvo (ADS) potiče razvoj arhivističke struke i djelatnosti sa stručnim znanstvenim istraživanjem, izmjenom dobrih praksi i stručnim usavršavanjem u širem smislu. Zauzima se za razvoj zaštite arhivske i dokumentarne građe te razvija svjest o značenju arhivske službe i arhivske građe. Društvo priređuje seminare, slovensko-hrvatska savjetovanja, sudjeluje u raznim komisijama međunarodnog karaktera te u   >>

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U okviru Fakulteta postoji 75 programa studija koje izvode 23 odsjeka. Odsjek za informacijske znanosti, kao partner na ovom projektu unutar Fakulteta, obrazuje studente u području informacijskih znanosti sa smjerovima arhivistika, bibliotekarstvo, informatika, informatologija (jezično inženjerstvo, leksikografija, menadžment znanja), te muzeologija i   >>

Grad Umag

Grad Umag, kao jedinica lokalne samouprave teritorijalno je definirana u članku 23. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Grad Umag je jedinica lokalne samouprave i predstavlja prirodnu, urbanu, gospodarsku, povijesnu i društvenu cjelinu. Grad Umag potiče održivi gospodarski razvoj, posebice razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i   >>

Grad Buje

Grad Buje potiče održivi gospodarski razvoj, a napose razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i ne zagađuju okoliš. Grad Buje promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti svog područja te financira i sudjeluje u organizaciji pučkih fešta, obilježavanju narodnih blagdana i drugih prigodnih manifestacija, putem kojih se promiču istarski   >>

Općina Lanišće

Općina Lanišće ustrojena je 1992. godine temeljem Zakona o područjima Županija, gradova i općina u RH kao dio bivše Općine Buzet. Općina Lanišće je jedinica lokalne samouprave sa statusom područja od posebne državne skrbi u sastavu Istarske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili putem izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona   >>

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo razvija svijest o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerene zaštite; unapređuje stručne standarde u obradi arhivskog gradiva, potiće i pomaže obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika u arhivima i pismohranama; potiće zanimanje za korištenje arhivskog gradiva i popularizaciju arhivske djelatnosti; razvija suradnju sa srodnim udrugama i organizacijama u   >>

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper

U okviru UP-a također djeluje Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), osnovano 1. prosinca 1994. UP ZRS predstavlja jezgru istraživačke i istraživačko-aplikativne djelatnosti UP. Istraživači UP ZRS sudjeluju u obrazovnom procesu na različitim fakultetima UP, istovremeno je UP ZRS neka vrsta „inkubatora“ za dodiplomske i postdiplomske studijske programe na sveučilištu. Djelovanje UP ZRS je izrazito interdisciplinarno   >>