SLO | HR | EN

Općina Lanišće

Općina Lanišće ustrojena je 1992. godine temeljem Zakona o područjima Županija, gradova i općina u RH kao dio bivše Općine Buzet. Općina Lanišće je jedinica lokalne samouprave sa statusom područja od posebne državne skrbi u sastavu Istarske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili putem izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih posebnih zakona i ovoga Statuta, odlučuju o svojim potrebama i interesima od lokalnog značaja. Općina je samostalna u određivanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, prometa na području općine, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Općina Lanišće prostire se u brdsko-planinskom području Ćićarije koja se nalazi na sjeveroistoku Istarskog poluotoka. Granice Ćićarije nisu točno određene, na sjeverozapadu prelaze u područje Krasa (Slovenija), a na jugoistoku je povezana sa planinom Učkom, jugozapadnu granicu čini greben koji je od srednjoistarske zone viši od 200 do 400 metara, a sjeveroistočni planinski lanac sa više vrhova višim od 1000 metara. Središnji dio opisanog područja Ćićarije zauzima OPĆINA LANIŠĆE.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog radnog dijela i kot promocije projekta.